Site Reference
Site Reference > ไลน์ปลาทูน่า
ไลน์ปลาทูน่า
ไลน์ปลาทูน่า

เครื่องจักรไลน์ ผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง 

  • กระบวนการนึ่งปลา 
  • กระบวนการผ่าท้องปลา
  • กระบวนการตัดแต่งขูดปลา
  • กระบวนการบรรจุปลา
  • กระบวนการฆ่าเชื้อกระป๋อง