Product
Product > PS-Tuna Butchering

Product Caregories

สายพานผ่าท้องปลา

Code

PS-Tuna Butchering

Detail

เครื่องในปลาทูน่าถือเป็นชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องนำออกจากตัวปลาก่อนสู่ขั้นตอนการผลิตอื่นๆได้ การออกแบบสายพานผ่าท้องปลาถือเป็นระบบการทำงานที่จำเป็นที่ต้องติดตั้งระบบสเปร์น้ำเพื่อทำความสะอาดตัวปลาหลังนำเครื่องในออก  สายพานของเราจึงติดตั้งระบบท่อสเปร์น้ำในระหว่างการลำเลียง และด้านล่างเรายังออกแบบสายพานสำหรับลำเลียงไส้ปลาและเครื่องในออกจากสายพานเพื่อนำไปลงถังพักอีกด้วย